086Istrice

Milan

087Puma

Milan

088Ulivo

Southern Italy

089Bracco

Milan

090Sciacallo

Milan

091Chataigne

Paris

092Fauvette

Paris

093Cigno

Milan

094Pomelia

Palermo

095Camelia

Southern Italy

096Tortora

Milan

097Mosca

Milan

098Foca

Milan

099Wallaby

Milan

100Persiano

Milan

100Ceropegia

101Gazzella

Southern Italy

102Trota

Venice

103Girasole

Southern Italy

104Magnolia

Palermo

105Cheval

Paris

106Tapiro

Milan

107Seppia

Milan

108Alloro

Southern Italy

109Fanello

Around Milan

110Fringuello

Milan

111Bamboo

Milan

112Dalia

Southern Italy

113Martora

Milan

114Palma

Southern Italy